Tijdelijk en vast | Schaekel & Partners| Schaekel & Partners

Trend: Verschillen interimmer en vaste werknemer worden steeds kleiner

Ons recente onderzoek in de markt voor interim management laat zien dat interim opdrachten steeds langer duren. Interim en vast groeien naar elkaar toe. De afname van de verschillen gelden voor nagenoeg alle essentiële elementen in een functie en loopbaan. Op gebied van inkomen, verblijfsduur in functie, risico, flexibiliteit, tevredenheid en ontwikkeling zijn het afgelopen jaar de verschillen tussen vast en interim kleiner geworden of zelfs verdwenen.

Een analyse

Inkomsten

Allereerst voor wat betreft de honorering: ook dit jaar zijn de tarieven nauwelijks veranderd/gestegen. Tarieven schommelen wel wat, meestal in de bandbreedte van € 125 – € 135 per uur, maar grote stijgingen zijn er de afgelopen jaren niet geweest (over een reeks van 15 jaar). Zet dat eens naast de kosten van bijvoorbeeld een automonteur. Rond het jaar 2000 lagen die tarieven rond € 45 – € 55 per uur. Nu is dat € 80 – € 100 per uur. Ofwel: aan het begin van de eeuw was het verschil in tarifering een factor 2,5. Nu is dat nog maar een factor 1,5. Trek je deze lijn generiek door -en waarom ook niet?- dan is te zien dat de afgelopen 20 jaar sterk nivellerend hebben gewerkt voor de tarifering van uitvoerende vakspecialisten t.o.v. zelfstandig opererende managers. Hier zijn verklaringen voor (schaarste, inhaaleffecten, toetredingsdrempels o.a.), maar ontegenzeglijk is dit effect ontstaan. Ook voor reguliere managementposities in loondienst is de honorering sterk toegenomen. Veel cao’s kenden in 2023 verhogingen van 10% of meer. De verschillen in honorering tussen vaste en tijdelijke managementposities zijn sterk verminderd de afgelopen jaren. Ook dit jaar in ogenschouw nemend.

Verblijfsduur in functie

Een ander punt: de duur van interim management opdrachten. Deze worden steeds langer, in de overheidsmarkt zijn opdrachtduren van 17 maanden niet ongewoon. Los van de vraag of de toegevoegde waarde van het tijdelijke na zo’n ruime periode nog wel bestaat, groeien ook hier vaste en tijdelijke managementposities naar elkaar toe. Hoewel in dit onderzoek cijfers over mutaties in vaste posities ontbreken, variëren de schattingen van 2,5 tot 3 jaar als ‘verblijfsduur’ in een vaste managementfunctie. Zo groot zijn de verschillen dus niet meer.

“Het beeld dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je niet als interim manager werkt, is achterhaald”.

Risico

Een van de grootste verschillen -tot voor kort- was het ondernemersrisico dat de zelfstandig werkende manager heeft. Met dat risico valt het wel mee. De leeglooptijd tussen twee opdrachten is minimaal: circa 6 weken. Zeker, in deze periode worden geen inkomsten gegenereerd, maar zoiets is overbrugbaar, helemaal met opdrachten die langer duren.

Tevredenheid

Ieder jaar meten wij de tevredenheid van de respondenten over het bestaan als zelfstandige. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten dit jaar hebben gegeven om hun tevredenheid weer te geven, is een 8,3. De tevredenheid over het zelfstandig ondernemerschap is sinds de start van de onderzoeken in 2008 constant. Waarom is dit relevant? Klaarblijkelijk -ook tijdens mindere periodes- is de tevredenheid een constante factor in het bestaan van de zelfstandige en niet conjunctuurgevoelig. Hier zien wij, in onze dagelijkse praktijk, gelijkenissen met die van een positie in vaste dienst (managementniveau).

Ontwikkeling

Hoe ontwikkelen de verschillen tussen vast en tijdelijk voor wat betreft opleiding en ontwikkeling? De trend bij werknemers is dalend. In 2012 had 54% van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd. In 2021 was dat 49% (bron: TNO).  In het Interim Index onderzoek heeft 48% van de respondenten het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd. Wanneer wij kijken naar de leeftijdsgroepen dan valt de leeftijdsgroep 35 – 44 jaar op: 67% van hen geeft aan een opleiding te hebben gevolgd. Ook hier veel gelijkenissen. Het oude mantra dat je in een vaste rol meer opleiding kan volgen ten opzichte van een tijdelijke rol, lijkt achterhaald.

Flexibiliteit

Tijdelijke managers werken -afgezien van hun startperiode- frequent vanuit huis. 30% geeft aan de helft van de tijd vanuit huis te werken. Cijfers als deze wijken niet sterk af van die van werknemers (CBS). Hoewel flexibiliteit breder is dan de vraag of thuiswerken wel of niet aan de orde is, is juist dit item opvallend. Je zou verwachten dat de vaste medewerker, met veel meer vlieguren binnen de eigen organisatie, meer privileges op gebied van thuiswerken heeft t.o.v. de externe, maar dat blijkt niet zo te zijn.

“Bij een gemiddelde opdrachtduur van 17 maanden is nauwelijks nog sprake van tijdelijkheid”.

Conclusie

Samengevat kan geconcludeerd worden dat de grote verschillen die bestonden tussen externe en vaste managers op veel punten inmiddels verdwenen zijn. Wat betekent dit? Is dit goed nieuws, of juist helemaal niet? Het antwoord op die vraag ligt genuanceerd. Feit is dat het gunstig is dat in de kern geen grote voor- of nadelen te vinden zijn in beide vormen (vast/flex) van arbeid in managementposities. De keuze om voor een van de twee te kiezen, kan daarmee zuiver in een persoonlijke voorkeur uitmonden, zonder verdere neveneffecten te laten meewegen en dat is op zich goed nieuws. Wij zien overigens steeds vaker dat zo’n keuze niet voor altijd is. Posities en rollen wisselen, maar ook de contractvorm die gekozen wordt. De interim manager van vandaag is de kandidaat voor een vaste positie morgen en omgekeerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.