Manager Planning en Control | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager Planning en Control

Over ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf heeft Noordoost Brabant als werkgebied. Zij heeft diverse leslocaties/colleges in de regio’s Meierijstad/Uden, Oss e.o., en Land van Cuijk. Deze drie regio’s hebben elk een eigen couleur locale, profiel en onderwijsportfolio gericht op de eigen regio. Naast de colleges zijn er ook de afdelingen Bedrijfsopleidingen en Educatie & Inburgering.

De drie genoemde colleges en de afdelingen Bedrijfsopleidingen en Educatie & Inburgering zijn ondergebracht in twee businessunits genaamd: ‘Meierijstad/Uden & Bedrijfsopleidingen’ en ‘Oss, Cuijk & Educatie/Inburgering’. Deze businessunits worden aangestuurd door twee regiodirecteuren.

Daarnaast kent de Leijgraaf 4 stafafdelingen (Finance, Control, Kwaliteit & Inkoop, Marketing & Communicatie, Onderwijsontwikkeling en Bestuursondersteuning) en twee ondersteunende afdelingen (Bedrijfsvoering & Student Services).

Lees hier meer over de organisatie-inrichting van ROC de Leijgraaf.

Elke businessunit heeft een afdeling Onderwijsondersteuning. Deze wordt aangestuurd door de Manager Planning & Control. De regiodirecteur is de hiërarchisch leidinggevende van de Manager Planning & Control van zijn/haar businessunit. De Manager Planning & Control is lid van het managementteam van de businessunit. Hij/zij rapporteert hiërarchisch aan de regiodirecteur en functioneel aan de concern controller.

Binnen de businessunit ‘’Meierijstad/Uden & Bedrijfsopleidingen’ is de positie van Manager Planning & Control vacant. Werklocatie is Meierijstad en Uden.

Wat verwacht ROC de Leijgraaf van de Manager Planning & Control?

De Manager Planning & Control heeft twee rollen binnen de businessunit:

 1. Integraal manager van de afdeling Onderwijsondersteuning
 2. Business controller

Het zwaartepunt ligt op de eerstgenoemde rol.

Integraal manager
De Manager Planning & Control stuurt actief op alle onderwijslogistieke en administratief-organisatorische processen die noodzakelijk zijn voor het leveren van kwalitatief goed onderwijs. Hij/zij stuurt daarbij op operational excellence. Brengt en houdt de bedrijfsprocessen op orde, realiseert de overeengekomen doelen en initieert noodzakelijke vernieuwingen. Geeft leiding aan de afdeling onderwijsondersteuning (levert diensten voor het bureau Beroepspraktijkvorming), het examenbureau, roostering en planning, het functioneel beheer van onderwijslogistieke applicaties, het secretariaat, de kwaliteitszorg en Arbo & Veiligheid. Het gaat daarbij om zo’n 12-20 fte.

Business controller
De Manager Planning & Control monitort en informeert het management van de businessunit over het planning & controlproces, de onderwijslogistieke processen en de administratief-organisatorische processen. Hij/zij vormt de administratieve gegevens om tot managementinformatie die bruikbaar is bij de besturing en beheersing van de businessunit en stelt meerjarenbegrotingen en prognoses op. Maakt daarnaast analyses, licht deze toe en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regiodirecteur en de onderwijsmanagers. Om de effectiviteit en efficiency van ingezette en beschikbare middelen, processen en beleidsvoorstellen te verhogen, doet de Manager Planning & Control verbetervoorstellen. Hij/zij toetst en bewaakt de toepassing van de (financiële) beleidskaders binnen de businessunit. Beschrijft in samenwerking met de Concern Controller de strategische en tactische risico’s en beheersmaatregelen en zorgt voor de inbedding in de P&C-cyclus. Bewaakt daarnaast de administratieve organisatie en de interne beheersing binnen de businessunit. Signaleert en adviseert over operationele risico’s, knelpunten en onregelmatigheden. Borgt de informatie-uitwisseling op strategisch-tactisch en operationeel niveau tussen de businessunits onderling en tussen de businessunit en de stafafdelingen en de ondersteunende afdelingen.

Naast zijn reguliere taak kan de Manager Planning & Control ook andere rollen vervullen, bijvoorbeeld die van projectmanager.

Welke functie-eisen worden gesteld aan de Manager Planning & Control?

 • Academisch werk- en denkniveau vanuit een bedrijfskundig perspectief (pragmatisch).
 • Ruime ervaring met advisering op directieniveau vanuit een onafhankelijke rol. Ruime ervaring als sparring partner voor de directie.
 • Ervaring met administratief-organisatorische processen, bij voorkeur aangevuld met onderwijslogistieke elementen.
 • Ervaring met leidinggeven aan een afdeling met meerdere medewerkers en disciplines.
 • Kennis van en ervaring met prognosticeren, budgetteren en analyseren. Is analytisch en cijfermatig zeer sterk.
 • Kennis van geautomatiseerde systemen (boekhoudpakketten, MS Office).
 • Inzicht in en aantoonbare ervaring met bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Welke competenties zijn van belang?

De Manager Planning & Control beschikt over de volgende competenties.

 • Helicopterview: overzicht houden over de situatie en afstand nemen om overzicht te creëren.
 • Organisatiesensitiviteit: onderkennen wat de invloed is van de eigen beslissingen of activiteiten op andere delen van de organisatie.
 • Analyseren en oordeelsvorming: erop gezicht zijn zaken systematisch te onderzoeken.
 • Sturen: richting geven aan anderen, leiding nemen. Ook: verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat zaken worden opgelost. Resultaatgericht zijn.
 • Initiatief: proactief in het monitoren van relevante ontwikkelingen en behoeften vanuit de organisatie en deze vertalen naar oplossingen.
 • Zelfontwikkeling: zich bewust zijn van de eigen sterke en zwakke punten, werkt bewust aan de eigen ontwikkeling.
 • Motiveren: anderen stimuleren om gewenst gedrag te vertonen of gewenste activiteiten te ondernemen.
 • Accuratesse: effectief gedetailleerde gegevens hanteren en consequent letten op details.
 • Overtuigen: met argumenten en zeggingskracht ideeën en meningen presenteren. Doortastend zijn. Doorzettingsvermogen hebben.
 • Communicatief vaardig: sociaalvaardig, kunnen schakelen op alles niveaus in de organisatie.

Wat maakt deze positie interessant?

 • Midden in de maatschappij. Een organisatie als ROC de Leijgraaf staat in het hart van de samenleving met sterke accenten op de couleur locale. Beide elementen komen sterk naar voren in deze positie: de veelheid van contacten in- en extern gecombineerd met grote maatschappelijke relevantie van deze tak van het onderwijs. Actief zijn binnen dit krachtenveld heeft grote betekenis voor mens en maatschappij.
 • Positieve beweging. De continue veranderingen binnen de onderwijswereld enerzijds en het hoge ambitieniveau van de organisatie anderzijds impliceert een werkterrein dat voortdurend verandert en verbetert, zonder dat koers en doelen nauw zijn vastgezet. Hieraan bijdragen betekent dat veel eigen inbreng gevraagd wordt, een ondernemende mentaliteit is daarbij onmisbaar.
 • Klein en krachtig. De cultuur binnen ROC de Leijgraaf is informeel, sociaal en zakelijk.  ‘De regio is je klaslokaal’ is haar devies. Werkzaam zijn binnen de Leijgraaf betekent samenwerken. De warmte van een kleine organisatie, waarin de lijnen kort zijn, gecombineerd met een professionele mentaliteit. Dat doet zij voor de regio, maar ook steeds meer mét de regio en in de regio. Zij bereidt haar studenten niet alleen voor op een loopbaan, maar ook op een plek als mens in de samenleving. Met haar onderwijs daagt ROC de Leijgraaf haar studenten uit om te blijven werken aan hun toekomst.
 • Resultaten zijn snel zichtbaar. Inspanningen leiden snel tot resultaat. Anders dan bij andere organisaties, is de tijdspanne tussen plan-actie-resultaat kort. Dit geeft per saldo een grote mate van voldoening en tevredenheid.

Tot slot

ROC de Leijgraaf vindt ontwikkeling belangrijk en biedt uitgebreide, interne opleidingsmogelijkheden. De aanstelling is voor één jaar. De invulling van de functie is fulltime. Inschaling van deze positie vindt plaats in schaal 12 (maximaal € 5.158 per maand). Er is een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.