Drents Overijsselse Delta | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Manager IT Infrastructuur

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Over Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) zorgt voor veilig wonen met water en voor voldoende en schoon water voor boeren, natuur, bedrijven en inwoners van stad en landelijk gebied. Samen met haar partners doet zij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Het werkgebied strekt zich uit van Deventer naar Assen. Het is 275.500 hectare groot, met circa 621.800 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten. Een aantal feiten: het gebied kent 7.001 kilometer aan rivieren, kanalen weteringen en sloten, 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 363 gemalen, 1.972 stuwen, 1.020 kilometer aan dijken en kades. WDOD is gevestigd in Zwolle en telt 560 medewerkers.

Binnen de afdeling Informatievoorziening komt vanwege het vertrek van de huidige Manager IT Infrastructuur deze positie vacant.

Wat verwacht WDOD van de Manager IT Infrastructuur

De afdeling Informatievoorziening is richtinggevend op het gebied van informatievoorziening, fungeert als waterschapsbrede informatiedienst en levert de benodigde IT voorzieningen. De afdeling heeft een proactieve instelling om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen en technologieën op het tempo van verandering.

De afdeling Informatievoorziening is opgebouwd uit vijf clusters (circa 65 fte):

 • IT Infrastructuur: systeembeheer, werkplekbeheer, helpdesk (frontdesk)
 • Procesautomatisering
 • Applicatiebeheer
 • Informatiebeheer: gegevensbeheer (vooral geografische informatie) en GIS
 • Informatieadvies: informatieadviseurs, projectleider, CISO en opgave manager digitale transformatie

De Manager IT Infrastructuur geeft leiding aan het cluster IT Infrastructuur bestaande uit 12 medewerkers.

De infrastructuur van WDOD bevindt zich in een overgangsfase waarbij de ontwikkelrichting naar de Cloud wordt ingezet èn waarbij ook nog een aantal jaren gewerkt wordt met een on-premise inrichting. Rekening moet worden gehouden met een migratie naar Cloud georiënteerde producten en tegelijkertijd met een verdere modernisering van het infrastructuur landschap. Dit traject vergt een substantiële inspanning van de Manager IT Infrastructuur in de regie op technische aanpassingen, maar ook in de regie op migratie naar de Cloud en de daarbij behorende sturing op de (Cloud) partners. Dit betekent dat voor de komende 3-4 jaren een dynamische taakinvulling nodig blijft.

De kern van de functie laat zich als volgt omschrijven: management van de unit, procesmanagement, projectmanagement en leveranciersmanagement. Overall is de manager verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening van zijn unit, in de meest brede zin des woords. Aanvullend hieraan zal vorm en inhoud gegeven worden aan de aanbestedings- en implementatietrajecten m.b.t. infrastructuur.

Daarnaast wordt van de manager verwacht dat deze zijn omgeving scherp houdt over de ontwikkeling en de innovatie van het tactische IT beleid.

Wat is de plaats in de organisatie?

De Manager IT Infrastructuur rapporteert aan het afdelingshoofd Informatievoorziening en geeft leiding aan de unit IT Infrastructuur.

Welke functie-eisen zijn van belang?

Gezocht wordt een (team)manager met als basis een stevige theoretische IT achtergrond.
Specifiek:

 • Afgeronde opleiding op ten minste HBO niveau (bijvoorbeeld computerkunde/elektrotechniek, (technische) informatica).
 • Kennis van moderne infrastructuur-, werkplek- en Cloud concepten.
 • Aantoonbare kennis en ervaring van gangbare IT beheer concepten en de achterliggende methodieken als ITIL.
 • Bekend met IT projectmethodieken zoals Prince2 en Scrum.
 • Affiniteit met de primaire taken van het waterschap en de publieke zaak.
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een infrastructurele IT omgeving.
 • Aantoonbaar succesvol in het implementeren van infrastructurele veranderingen.
 • Een proactieve, servicegerichte instelling en drive om de beste resultaten te behalen.
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden, met daarbij een coachende managementstijl, situationeel leiderschap.

De Manager IT Infrastructuur herkent zich in de volgende omschrijving:

 • Organisatiesensitiviteit, bewust dat er wordt gewerkt in overheidsorganisatie met bestuurslaag.
 • Hard op de inhoud, zacht op de relatie.
 • People manager.
 • Verbindt en stimuleert medewerkers.
 • Is in staat om een brug te slaan tussen IT specialisten en niet-IT geschoolden.
 • Analytisch sterk in relatie tot gebruikers- en leveranciersvragen.
 • Visie op vakontwikkeling en inhoudelijke kwaliteit.

Wat maakt deze functie aantrekkelijk?

Maatschappelijk relevant: Werken bij WDOD betekent een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. De circa 600 ambitieuze medewerkers (van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder) zorgen met elkaar voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. WDOD staat in nauwe verbinding met haar omgeving; samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn speerpunten.

Werken met hoogwaardige professionals: Werken met hoogwaardige professionals zoals bij WDOD is uitdagend. Niet alleen vanwege de intellectuele uitdaging, maar juist ook de combinatie van intellect, goed zijn in je vak, weten waarover je het hebt en de wijze waarop je hierover communiceert. Dat maakt het onderscheid.

Missie met ambitie: WDOD heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar zij als waterschap voor staat. Hierbij willen zij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Lees hier meer over de watervisie.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn:

pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.