promedico | Open Posities | Vacatures | Interim Management & Search Management | Schaekel & Partners
Deze positie is inmiddels vervuld.

Lid Bestuur met focus op ICT

Over Promedico

Promedico is in 1985 ontstaan vanuit een groep huisartsen die zag dat automatisering de toekomst zou worden. Een bevlogen huisarts ontwikkelde al ruim dertig jaar geleden Promedico-VDF voor de apotheekhoudende huisartspraktijk: een van de eerste softwareoplossingen voor de gezondheidszorg in Nederland. De nauwe samenwerking met Gebruikersvereniging Atlas startte in 1989, toen deze werd opgericht. Begin jaren negentig sloeg het enthousiasme voor ICT over op niet-apotheekhoudende huisartsen, die ook gebruik gingen maken van het slimme systeem.

Na een aantal omzwervingen worden in 2001 de Stichting Automatisering Huisartsen en Promedico ICT BV opgericht en ontstaat de situatie zoals die nu nog is: een soepele samenwerking tussen de stichting, Promedico en Atlas, bekrachtigd met een mantelovereenkomst. Ook op technisch gebied wordt deze jaren vooruitgang geboekt. De eerste webbased oplossing voor huisartsen, Promedico-ASP, wordt gelanceerd en wordt direct omarmd door veel praktijken. In 2015 wordt Promedico mede-eigenaar van ketenondersteuningssysteem Care2U. De integratie van de eerstelijnsgezondheidszorg gaat hiermee echt van start.

Het innovatieve karakter van Promedico zet zich de jaren daarna met flinke vaart voort. In 2017 neemt Promedico samen met softwareleverancier Care2U het portaal Mijn GezondheidsPlatform over van Medicinfo. De overname past uitstekend in de strategie van Promedico en Care2U om verder te groeien als toonaangevende softwareleveranciers die gezamenlijk werken aan een geïntegreerde, regionale oplossing voor de eerstelijnszorg. In 2017 is het volledig zelf ontwikkelde farmaceutisch zorgsysteem Apro op de markt gekomen. Met dit systeem -dat distributie scheidt van zorg- is Promedico weer een stap verder in haar strategie om digitaal geïntegreerde zorginformatisering te leveren.

Nog lang niet alle toekomstplannen van Promedico staan vast. Maar wat zeker is, is dat de organisatie zich vanuit passie voor de zorg blijft ontwikkelen. Samen met zorgverleners, partners én patiënten. Als onderdeel van een stichting is daar ook alle ruimte voor. De winst wordt namelijk geïnvesteerd in innovatie, waardoor Promedico met ICT de gezondheidszorg naar een hoger niveau kan tillen.

De sterke ontwikkeling die de firma doormaakt, is aanleiding voor het Bestuur (one-tier board, OTB afgekort) om deze uit te breiden met 1 non-executive lid. De OTB bestaat momenteel uit 4 leden: 2 executives en 2 non-executives.

Boven de OTB staat het Stichtingsbestuur. Deze opereert op afstand en benoemt de leden van de OTB.

Waarom is deze positie vacant?

Promedico is sterk in ontwikkeling. Zij groeit als gevolg van een toename van het marktaandeel. Daarnaast worden nieuwe markten ontgonnen door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren. Dit leidt tot een uitdaging voor de organisatie en de processen. Gelet op de ambitie van de organisatie is dit eerder regel dan uitzondering.

De invulling van de non-executive positie in de OTB is van groot belang. De focus van deze positie ligt vooral rond het ICT-domein.

Pakket van eisen Lid Bestuur

Algemene kwaliteiten
Elk lid van het Bestuur van Promedico is in staat om:

 1. De hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 2. Kritisch en onafhankelijk te handelen, zowel ten opzichte van de organisatie als ten opzichte van andere bestuursleden.
 3. Invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van het Bestuur van Promedico.

Daarnaast beschikt ieder bestuurslid over:

 1. Een breed algemeen inzicht in het ondernemerschap om bij te kunnen dragen tot verruiming van het gezichtsveld van het management en om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit en rentabiliteit van de onderneming (innoverend denken).
 2. Deskundigheid ten aanzien van governance, strategie en management om ook vanuit het Bestuur het management te kunnen steunen in het streven naar optimalisatie waar het gaat om productiviteit van de bedrijfsmiddelen, efficiency, planning, organisatie, informatie- en communicatietechnologie en governance.
 3. Deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen om een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken op gebied van remuneratie. En vraagstukken die verband houden met de onderneming in de samenleving en met de mens in de onderneming.

Samenstelling van het Bestuur
Het Bestuur van Promedico is zodanig samengesteld dat één of meer leden in ieder geval beschikt / beschikken over de volgende ervaring.

 1. Commerciële en financieel-economische deskundigheid.
 2. Deskundigheid op het gebied van personeelszaken en sociaal-maatschappelijke verhoudingen. Onder meer in de samenhang tussen economische, sociale en financiële ontwikkelingen (welvaart, welzijn, etc.).
 3. Deskundigheid op gebied van ontwikkelingen in ICT in de meest brede zin, en meer specifiek binnen de zorg en de ketens daarmee verbonden.
 4. Deskundigheid rond het vakgebied van eerstelijnszorgverleners met nadruk op huisartsen en farmacie. Zowel inhoudelijk, als rond de problematiek die verband houdt met deze eerstelijnszorgverleners.

Specifieke kwaliteiten en persoonskenmerken
Van het bestuurslid dat momenteel wordt gezocht, is met name grote ICT-deskundigheid gewenst. Deze deskundigheid is verworven in organisaties en posities rond systeem- en softwareontwikkeling. Deskundigheid in en rond zorgprocessen is geen noodzaak, wel een pre. Wel is absoluut een vereiste: grote deskundigheid rond innovatie en dienstverlening in relatie tot ICT-processen. Deze deskundigheid is verworven gedurende studie, loopbaan en ondernemerschap. Naast deze elementen beschikt het bestuurslid over een uitstekend netwerk. Ook zaken als wijsheid, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, onafhankelijke oordeels- en besluitvorming en voldoende gezag en uitstraling om daadkrachtig sturing te geven wanneer het belang van de organisatie daarom vraagt.

Een effectief opererende bestuurder:

 •  Heeft een can do mentaliteit.
 • Opereert vanuit kracht, niet vanuit macht. “Laat zijn/haar ego thuis”.
 • Is vasthoudend tot een effectief niveau.
 • Is oprecht en open.
 • Hecht aan collegiaal bestuur.

Tot slot

Het bestuurslid heeft voldoende tijd beschikbaar om zich circa 10x per jaar vrij te maken voor de vergaderingen van het Bestuur. Daarnaast vindt overleg ad hoc plaats, vaak ook in kantoortijd.
In sommige fasen van besluitvormingsprocessen kan dit intensief zijn. Per saldo is het totale tijdsbeslag circa 10 uur per maand.

Non-executive bestuursleden worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen wel een honorarium.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.