Zorg | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: sector Zorg

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Zorg centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Zorg

De respondenten
In totaal hebben 336 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 13% van hen is actief in de sector Zorg.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55,5 jaar. Zij zijn gemiddeld 12 jaar actief als zelfstandige. 14% van de respondenten is vrouw.

31% van de respondenten uit de zorg geeft aan actief te zijn in een organisatie met meer dan 2.000 medewerkers. 25% werkt in organisaties met minder dan 250 medewerkers.

In opdracht
82% van de respondenten uit de zorg is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Een jaar geleden gaf 70% dit aan.

De functie die zij in hun opdracht invullen, is met name die van functioneel manager, aldus 39%. 33% van de responsgroep geeft aan de rol van algemeen manager in te vullen. In geen andere sector is de score op deze rollen zo hoog. Minder dan in de andere sectoren wordt genoemd project-/programmamanager (17%). De functies van consultant en specialist worden nauwelijks genoemd.

42% van de respondenten geeft aan dat de functie die zij invult, onder zijn of haar niveau is. Dit is de hoogste score in vergelijking met de andere sectoren.

Vraagverwachting
De verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief. 73% van de respondenten verwacht een stijging van de vraag. In geen andere sector in de score op deze vraag zo hoog. 18% verwacht dat de vraag gelijk blijft (dit is de laagst gemeten score in de sectoren). 8% verwacht dat de vraag afneemt.

Acquisitie
53% van de responsgroep uit de zorg geeft aan dat het persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal voor acquisitie is. Voor 39% van de respondenten is dat het intermediair.

Gemiddeld hebben de zorgrespondenten het afgelopen halfjaar 2 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een afname van circa 1 uur ten opzichte van een jaar geleden en een relatief lage score ten opzichte van de andere sectoren.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode tussen twee opdrachten is 7 weken. 47% van de respondenten uit de zorg geeft aan binnen 4 weken in een nieuwe opdracht te starten.

Respondenten uit de zorg voeren gemiddeld 2 gesprekken voordat de opdracht een feit is. 50% van de responsgroep geeft dat aan. De zorg scoort hier op het overall gemiddelde.

De twee belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim-opdracht, zijn als volgt. ‘De gekozen kandidaat heeft meer ervaring met een vergelijkbaar vraagstuk’, aldus 16% van de respondenten. ‘De gekozen kandidaat heeft meer ervaring in de sector’ geeft 14% aan.

Benaderd voor opdrachten of eigen acquisitie?
64% van de interim managers uit deze sector geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim-opdrachten. In geen andere sector is de score zo hoog. 36% heeft zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers in de zorg ligt bij de algemene directie, aldus 50% van de responsgroep. 31% geeft aan dat de regie bij de betreffende business unit ligt. Gevolgd door de afdeling HR met 11%. Niet genoemd worden: ‘de afdeling Inkoop’ en ‘de organisatie heeft de inhuur uitbesteed’ en ‘de regie ligt bij de CFO’.

Plan van aanpak
De helft van de responsgroep uit de zorg heeft het afgelopen halfjaar een plan van aanpak moeten maken bij een nieuwe opdracht.

Tarieven
Het gemiddelde tarief dat interim managers uit de zorg hanteren, is € 111,- per uur. Dit is het laagst gemeten uurtarief. In vergelijking met een jaar geleden is het uurtarief gelijk gebleven.

Hoog scoort deze sector waar het gaat om positieve verwachtingen rondom de ontwikkelingen van de tarieven. 53% van de responsgroep verwacht een tariefstijging. 47% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. Geen enkele respondent verwacht een tariefdaling.

86% van de respondenten geeft aan met een uurtarief te werken.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de zorg gemiddeld 14 maanden. De ideale duur van een interim management opdracht die door respondenten uit deze sector is aangegeven, is 12 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt krap 4 dagen per week. ‘Slechts’ 19% van de responsgroep uit de zorg geeft aan 5 dagen te werken. Relatief veel respondenten (22%) geven aan 3 dagen per week actief te zijn. Voor het komende halfjaar wordt een tijdsbesteding van 3,5 dag per week verwacht.

Opleiding
39% van de responsgroep geeft aan het afgelopen halfjaar een opleiding te hebben gevolgd. De meeste andere sectoren scoren hier hoger.

Interim of vast?
Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt ‘slechts’ 28% van de respondenten het aanbod in overweging. 72% blijft actief als zelfstandige. In geen andere sector is de score zo hoog.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8,4.

Extra activiteiten naast interim-opdracht
53% van de respondenten uit deze sector heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim-opdracht. Het meest is vermeld ‘Ik heb een tweede interim-opdracht’ (aldus 16% van de respondenten). Eveneens 16% geeft aan nog een bestuursfunctie te bekleden.

Invloed Covid-maatregelen
Wat is de voornaamste werklocatie van uw huidige of meest recente opdracht? 39% geeft aan meer dan de helft van de week vanuit huis te werken. 36% geeft aan meer dan de helft van de week op locatie te zijn. De verdeling is 50-50 (op locatie/thuis) geeft 25% van de responsgroep aan.

58% van de zorg-respondenten geeft aan dat het thuiswerken geen invloed heeft gehad op de effectiviteit in zijn of haar opdracht. 22% geeft aan minder effectief te zijn geweest. Daarnaast geeft 20% aan dat het werken vanuit huis hem of haar effectiever heeft gemaakt.

Merken de respondenten een verschuiving van de werktijden in het afgelopen jaar? Ja, zegt 47%.

In welk opzicht zijn de werktijden dan verschoven? 53% geeft aan vaker buiten kantooruren te werken, “omdat ik mijn tijd overdag niet alleen aan werk besteed / kan besteden”. 29% zegt meer dan voorheen buiten kantooruren te werken, naast de tijd die hij of zij overdag aan de opdracht besteedt. 18% geeft aan juist meer binnen kantoortijden te werken.

interim index 18 blog | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.