Utilities Telecom en Openbaar Vervoer | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer

De respondenten
In totaal hebben 336 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 9% van hen is actief in de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer (hierna: UTO).

26% van de respondenten is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55 jaar. Zij zijn gemiddeld 11 jaar actief als zelfstandige.

67% van de UTO-respondenten geeft aan actief te zijn in een organisatie met meer dan 2.000 medewerkers.

In opdracht
83% van de UTO-respondenten is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Een jaar geleden zagen wij eenzelfde score.

De functie die zij in hun opdracht invullen, is met name die van project-/programmamanager, 46% van de respondenten geeft dan aan. Gevolgd door de rol van algemeen manager (18%) en specialist (14%). De rol van specialist wordt in geen andere sector zo vaak genoemd.

36% van de respondenten geeft aan dat de functie die zij invult, onder zijn of haar niveau is. Dit is een hoge score in vergelijking met de andere sectoren.

Vraagverwachting
De verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief. 48% van de respondenten geeft aan een stijging van de vraag te verwachten. Eenzelfde aantal verwacht dat de vraag gelijk blijft. 4% verwacht dat de vraag afneemt.

Acquisitie
63% van de responsgroep geeft aan dat het persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal voor acquisitie is. Voor 26% van de respondenten is dat het intermediair. De scores op marktplaatsen en social media/online zijn conform het overall gemiddelde.

Gemiddeld hebben de UTO-respondenten het afgelopen halfjaar 1,5 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een afname van circa 1,5 uur ten opzichte van een jaar geleden en de laagst gemeten score ten opzichte van de andere sectoren.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode tussen twee opdrachten is 7,5 week. Deze score is conform het overall gemiddelde.

Respondenten uit de sector UTO voeren gemiddeld 2 gesprekken voordat de opdracht een feit is. 56% van de responsgroep geeft dat aan.

De twee belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim-opdracht, zijn als volgt. ‘De gekozen kandidaat is een bekende van de opdrachtgever’, aldus 18% van de respondenten. Dit is een bovengemiddelde score. ‘De gekozen kandidaat is goedkoper’, geeft 15% aan. Gevolgd door (13%) ‘Geen klik met de opdrachtgever’ en (13%) ‘De gekozen kandidaat heeft meer ervaring met een vergelijkbaar vraagstuk’.

Benaderd voor opdrachten of eigen acquisitie?
59% van de interim managers uit deze sector geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim-opdrachten. 41% heeft zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers in de sector UTO ligt bij de business unit, aldus 41% van de responsgroep. 22% geeft aan dat de regie bij de algemene directie ligt. Gevolgd door de afdeling HR met 15%. De afdeling Inkoop scoort ook hoog met 11%. 7% geeft aan dat de organisatie de inhuur van interim managers heeft uitbesteed.

Plan van aanpak
33% van de responsgroep heeft het afgelopen halfjaar een plan van aanpak moeten maken bij een nieuwe opdracht. Dit is de laagste score in vergelijking met de andere sectoren.

Tarieven
Het gemiddelde tarief dat interim managers uit de sector UTO hanteren, is € 116,- per uur. Dit ligt onder het overall gemeten gemiddelde van € 120,- per uur.

Hoog scoort deze sector waar het gaat om positieve verwachtingen rondom de ontwikkelingen van de tarieven. 52% van de responsgroep verwacht een tariefstijging. 48% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. Geen enkele respondent verwacht een tariefdaling.

93% van de respondenten geeft aan met een uurtarief te werken. 7% werkt met een vaste maandvergoeding. Andere beloningsvormen zien wij niet in deze sector.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de sector UTO gemiddeld 15,5 maand. Dit is de langst gemeten doorlooptijd in de sectoren. De ideale duur van een interim management opdracht die door respondenten uit deze sector is aangegeven, is 14 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 4,5 dag per week. 63% geeft aan 5 dagen te werken. In geen andere sector is de score zo hoog. De minimale tijdsbesteding die in deze sector wordt aangegeven, is 3 dagen. Voor het komende halfjaar wordt ook een tijdsbesteding van 4 dagen per week verwacht.

Opleiding
30% van de UTO-responsgroep geeft aan het afgelopen halfjaar een opleiding te hebben gevolgd. De andere sectoren scoren hier hoger.

Interim of vast?
Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt ‘slechts’ 33% van de respondenten het aanbod in overweging. 67% blijft actief als zelfstandige.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8,5.

Extra activiteiten naast interim-opdracht
50% van de respondenten uit deze sector heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim-opdracht. Het meest is vermeld ‘Ik heb een tweede interim-opdracht’ (aldus 20% van de respondenten).

Invloed Covid-maatregelen
Wat is de voornaamste werklocatie van uw huidige of meest recente opdracht? 67% geeft aan meer dan de helft van de week vanuit huis te werken. 7% geeft aan meer dan de helft van de week op locatie te zijn. De verdeling is 50-50 (op locatie/thuis) zegt 22% van de responsgroep.

40% van de UTO-respondenten geeft aan dat het thuiswerken geen invloed heeft gehad op de effectiviteit in zijn of haar opdracht. 30% geeft aan minder effectief te zijn geweest. Daarnaast geeft 30% aan dat het werken vanuit huis hem of haar effectiever heeft gemaakt. Dit laatste is de hoogste score in vergelijking met andere sectoren.

Merken de respondenten een verschuiving van de werktijden in het afgelopen jaar? Ja, aldus 52%. Dit is de hoogste scoren in vergelijking met de andere sectoren.

In welk opzicht zijn de werktijden dan verschoven? 57% geeft aan vaker buiten kantooruren te werken, “omdat ik mijn tijd overdag niet alleen aan werk besteed / kan besteden”. 29% geeft aan juist meer binnen kantoortijden te werken. 14% zegt meer dan voorheen buiten kantooruren te werken, naast de tijd die hij of zij overdag aan de opdracht besteedt.

interim index 18 blog | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.