Overheid | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: sector Overheid

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de Overheid centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Overheid

De respondenten
In totaal hebben 336 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 27% van hen is actief in de Overheid.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54 jaar. Zij zijn gemiddeld 12 jaar actief als zelfstandige. 19% van de respondenten is vrouw.

Meer dan de helft (54%) van de bevraagde interim managers geeft aan actief te zijn in een organisatie met meer dan 2.000 medewerkers.

In opdracht
89% van de respondenten uit de overheid is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Een jaar geleden zagen wij ook een relatief hoge score (82% van de overheidsrespondenten gaf toen aan in opdracht te zijn).

De functie die zij in hun opdracht invullen, is met name die van project-/programmamanager, aldus 46% van de respondenten. Gevolgd door de rol van functioneel manager (22%) en algemeen manager (17%).

72% van de respondenten geeft aan dat de functie die zij invult, op zijn of haar niveau is. Dit is conform het overall gemiddelde.

Vraagverwachting
De verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief. 64% van de respondenten uit de overheid geeft aan een stijging van de vraag te verwachten. 28% verwacht dat de vraag gelijk blijft. 8% verwacht dat de vraag afneemt.

Acquisitie
Wat is het meest belangrijke acquisitiekanaal? 46% geeft aan dat dat het persoonlijke netwerk is. In de andere sectoren ligt de score hier hoger. Voor 37% van de respondenten is het intermediair het belangrijkste kanaal voor acquisitie. Vaker dan in andere sectoren worden marktplaatsen genoemd (9%). Social media / online is goed voor een score van 6%.

Gemiddeld hebben de overheidsrespondenten het afgelopen halfjaar 3,5 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een afname van circa 2 uur ten opzichte van een jaar geleden.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode die tussen twee opdrachten zit, bedraagt 6,5 week. Deze score ligt onder het overall gemiddelde. Het aantal overheidsrespondenten dat aangeeft binnen 4 weken een nieuwe opdracht te hebben, is met 47% relatief hoog.

De respondenten geven aan gemiddeld 2 gesprekken te voeren voordat de opdracht een feit is. 49% geeft dat aan. 28% geeft aan na 1 gesprek te kunnen starten. De overheid scoort hier boven het overall gemiddelde (24%).

De twee belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim-opdracht, zijn als volgt. ‘De gekozen kandidaat heeft meer kennis van de sector / het vakgebied’, aldus 16% van de respondenten. ‘Er was geen klik met de opdrachtgever’, geeft 19% aan. Minder vaak dan gemiddeld worden genoemd ‘Gekozen kandidaat is jonger’ en ‘Gekozen kandidaat is goedkoper’.

Benaderd voor opdrachten of eigen acquisitie?
59% van de interim managers uit de overheid geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim-opdrachten. 41% heeft zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers in de overheid is verspreid. Ten opzichte van de andere sectoren scoort de afdeling Inkoop hoog. 21% van de responsgroep geeft aan dat daar de regie op inhuur ligt (tegenover 9% overall gemiddeld). De regie ligt bij de business unit zegt 31%. 26% van de responsgroep geeft aan dat deze bij de algemene directie ligt. De afdeling HR wordt door 12% van de respondenten genoemd (is conform overall gemiddelde).

Plan van aanpak
59% van de responsgroep heeft het afgelopen halfjaar een plan van aanpak moeten maken bij een nieuwe opdracht.

Tarieven
Het gemiddelde tarief dat interim managers uit de overheid hanteren, is € 115,- per uur. Dit ligt onder het gemiddelde van € 120,- per uur. Ten opzichte van een jaar geleden is het gemiddelde tarief met € 3,- gestegen.

36% van de responsgroep verwacht een tariefstijging. 62% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 2% verwacht dat de tarieven gaan dalen.

In overheid kent de minste variatie in beloningsvormen. 95% van de respondenten geeft aan met een uurtarief te werken.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de overheid gemiddeld 15 maanden. De ideale duur van een interim management opdracht die door respondenten uit deze sector is aangegeven, is eveneens 15 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 4 dagen per week. Voor het komende halfjaar wordt ook een tijdsbesteding van 4 dagen per week verwacht.

Opleiding
45% van de overheidsrespondenten heeft het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd.

Interim of vast?
Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt 45% van de respondenten het aanbod in overweging. De meerderheid, 55%, blijft actief als zelfstandige.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7,9.

Extra activiteiten naast interim-opdracht
61% van de respondenten uit de overheid heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim-opdracht. Het meest is vermeld ‘Ik heb een tweede interim-opdracht’ (aldus 22% van de respondenten).

Invloed Covid-maatregelen
Wat is de voornaamste werklocatie van uw huidige of meest recente opdracht? 73% geeft aan meer dan de helft van de week vanuit huis te werken. Dit is de hoogste score in vergelijking met de andere sectoren. 15% geeft aan meer dan de helft van de week op locatie te zijn.

49% van de overheidsrespondenten geeft aan dat het thuiswerken geen invloed heeft gehad op de effectiviteit in zijn of haar opdracht. 35% geeft aan minder effectief te zijn geweest. 16% geeft aan dat het werken vanuit huis hem of haar juist effectiever heeft gemaakt.

Merken de respondenten een verschuiving van de werktijden in het afgelopen jaar? 44% antwoordt hierop bevestigend. Dit is een score conform het overall gemiddelde.

In welk opzicht zijn de werktijden dan verschoven? 59% geeft aan vaker buiten kantooruren te werken, “omdat ik mijn tijd overdag niet alleen aan werk besteed / kan besteden”. 18% geeft aan meer dan voorheen buiten kantooruren te werken, naast de tijd die hij of zij overdag aan de opdracht besteedt. 23% geeft aan juist meer binnen kantoortijden te werken.

interim index 18 blog | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.