Industrie Diensten en Retail | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: sector Industrie, Diensten, Retail

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Industrie, Diensten en Retail centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Industrie, Diensten, Retail

De respondenten
In totaal hebben 336 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 37% van hen is actief in de sector Industrie, Diensten, Retail (hierna: IDR).

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55 jaar. Zij zijn gemiddeld 11 jaar actief als zelfstandige. 12% van de respondenten is vrouw.

35% van de responsgroep geeft aan te werken in een organisatie met minder dan 250 medewerkers. 29% is actief in een organisatie met meer dan 2.000 medewerkers. Waar in de andere sectoren respondenten vooral actief zijn in grotere i.p.v. in kleinere organisaties, is dit in deze sector precies omgekeerd.

In opdracht
79% van de respondenten uit de IDR is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Ten opzichte van een jaar geleden geven meer respondenten uit de IDR aan in opdracht te zijn (destijds 69%).

De functie die zij in hun opdracht invullen, zijn met name die van functioneel manager (33%) en project-/programmamanager (aldus 32% van de respondenten). De rol van consultant wordt in deze sector vaker genoemd (14%) dan in de andere sectoren (11% overall gemiddeld). De rol van algemeen manager scoort met 13% relatief laag.

83% van de responsgroep uit deze sector geeft aan dat de functie die zij invult, op zijn of haar niveau is. 17% geeft aan dat de functie onder zijn of haar niveau is. Ten opzichte van de andere sectoren is dit (17%) de laagst gemeten score.

Vraagverwachting
De vraag naar interim management zal het komende halfjaar stijgen, geeft 63% van de respondenten uit de IDR aan. 34% verwacht dat de vraag gelijk blijft. Dit is een score conform het overall gemiddelde.

Acquisitie
Respondenten uit de IDR geven drie kanalen aan voor het werven van opdrachten. Het persoonlijke netwerk is het meest genoemde kanaal, 65% geeft dit aan als belangrijkste kanaal. 23% geeft aan dat het intermediair het belangrijkste kanaal is. Social media/online wordt door 11% van de responsgroep aangegeven. Dit (sociale media/online) is de hoogste score in vergelijking met de andere sectoren.

Gemiddeld hebben de IDR-respondenten het afgelopen halfjaar 5 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een afname van circa 2 uur ten opzichte van een jaar geleden.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode die tussen twee opdrachten zit, bedraagt iets meer dan 7,5 week, aldus de respondenten uit de IDR. Deze score ligt rond het overall gemiddelde.

In deze sector worden gemiddeld 2 gesprekken gevoerd voordat de opdracht een feit is. 49% van de responsgroep geeft dat aan. Een relatief hoge score zien wij in deze sector bij het aantal respondenten dat aangeeft meer dan 3 gesprekken te voeren voordat de opdracht een feit is (11% tegenover 8% overall gemiddeld).

De belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim-opdracht, volgen het algemene beeld (zie Interim Index nummer 18). Iets vaker dan in de andere sectoren wordt genoemd ‘de gekozen kandidaat is goedkoper’ (15% versus 12% overal gemiddeld).

Benaderd voor opdrachten of eigen acquisitie
47% van de interim managers uit de IDR geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim-opdrachten. 53% geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben. IDR en FD zijn de twee enige sectoren die laten zien dat met name eigen acquisitie heeft overheerst.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers is in deze sector verdeeld over drie ‘groepen’ die eruit springen. De regie ligt bij de algemene directie zegt 47%. 22% van de responsgroep geeft aan dat deze bij de business unit ligt. De afdeling HR wordt door 15% van de respondenten genoemd. De afdeling Inkoop speelt in deze sector nauwelijks een rol bij inhuur (3%).

Plan van aanpak
De helft van de IDR-respondenten heeft het afgelopen halfjaar een plan van aanpak moeten maken bij een nieuwe opdracht.

Tarieven
Het gemiddelde tarief dat interim managers in deze sector hanteren, is € 128,- per uur. Dit is het hoogst gemeten uurtarief in vergelijking met de andere sectoren en ligt € 8,- boven het gemiddeld gemeten uurtarief. Ook in eerdere onderzoeken zijn in deze sector hoge uurtarieven gemeten.

38% van de responsgroep verwacht een tariefstijging. 55% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 7% verwacht dat de tarieven gaan dalen (dit is een hoge score t.o.v. de andere sectoren).

In de sector IDR wordt vooral met uurtarieven gewerkt, 76% van de respondenten geeft dit aan. 7% geeft aan via een vaste maandvergoeding te werken. Andere beloningsvormen (bijvoorbeeld dagtarief) worden door 13% van de respondenten genoemd.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de sector IDR gemiddeld 13,8 maanden. De ideale duur van een interim management opdracht volgens respondenten uit deze sector is 13 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding in de IDR bedraagt 4 dagen per week. 48% van de respondenten geeft aan 5 dagen te werken. Dit is een hogere score ten opzichte van het overall gemiddelde dat aangeeft fulltime te werken (43%). Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten uit de IDR een tijdsbesteding van 4 dagen per week.

Opleiding
Het aantal respondenten uit de IDR die het afgelopen halfjaar een opleiding heeft gevolgd, is 43%.

Interim of vast?
Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt 38% van de respondenten het aanbod in overweging. De meerderheid, 62%, blijft actief als zelfstandige.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8,1.

Extra activiteiten naast interim-opdracht
59% van de respondenten uit de sector IDR heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim-opdracht. Het meest is vermeld ‘Ik heb een tweede interim-opdracht’, aldus 22% van de respondenten.

Invloed Covid-maatregelen
Wat is de voornaamste werklocatie van uw huidige of meest recente opdracht? 41% van de respondenten uit de IDR geeft aan meer dan de helft van de week vanuit huis te werken. Dit is een relatief lage score in vergelijking met de andere sectoren. 29% geeft aan meer dan de helft van de week op locatie te zijn. 26% ten slotte geeft aan dat de verdeling thuis/op locatie 50-50 is.

47% van de IDR-respondenten geeft aan dat het thuiswerken geen invloed heeft gehad op de effectiviteit in zijn of haar opdracht, “ik ben net zo effectief als voorheen (werken op locatie)”. 33% geeft aan minder effectief te zijn geweest. 20% geeft aan dat het werken vanuit huis hem of haar effectiever heeft gemaakt.

Merken de respondenten uit de IDR een verschuiving van de werktijden in het afgelopen jaar? 38% antwoordt hierop bevestigend. Dit is de laagste score in vergelijking met de andere sectoren.

In welk opzicht zijn de werktijden dan verschoven? 55% geeft aan vaker buiten kantooruren te werken, “omdat ik mijn tijd overdag niet alleen aan werk besteed / kan besteden”. 32% geeft aan meer dan voorheen buiten kantooruren te werken, naast de tijd die hij of zij overdag aan de opdracht besteedt. 13% geeft aan juist meer binnen kantoortijden te werken.

interim index 18 blog | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.