Financiële Dienstverlening | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: sector Financiële Dienstverlening

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Financiële Dienstverlening centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Financiële Dienstverlening

De respondenten
In totaal hebben 336 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 14% daarvan komt uit de sector Financiële Dienstverlening (hierna: FD).

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54 jaar. Zij zijn gemiddeld 10 jaar actief als zelfstandige. 15% van de respondenten is vrouw.

39% van de responsgroep is actief in een organisatie met meer dan 2.000 medewerkers. 27% in een organisatie met minder dan 250 medewerkers.

In opdracht
88% van de respondenten uit de FD is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Een jaar geleden was dit nog 71%.

De functie die zij in hun opdracht invullen, is met name die van project-/programmamanager. 41% van de respondenten geeft dit aan. Voor wat betreft de andere rollen zien we geen uitschieters, deze scoren rond de 15%. De rol van specialist wordt in de FD in vergelijking met de andere sectoren vaker ingevuld.

Het merendeel van de respondenten (63%) geeft aan dat de functie die zij invullen, op hun niveau is. 37% geeft aan dat de functie onder zijn of haar niveau is. Dit is boven het overall gemiddelde (28%).

Vraagverwachting
Waar de verwachtingen over de vraag naar interim management in deze sector een jaar geleden nog overwegend negatief waren, tonen deze nu meer optimisme. 58% verwacht een stijging van de vraag, 35% verwacht dat de vraag gelijk blijft. Het aantal respondenten uit de FD dat een daling van de vraag verwacht, bedraagt 7%.

Acquisitie
Voor respondenten uit de FD zijn er twee kanalen om opdrachten te verwerven: het persoonlijke netwerk en intermediairs. Het persoonlijk netwerk scoort 71%, dit is de hoogste score ten opzichte van de andere sectoren. 29% geeft aan dat het intermediair het belangrijkste kanaal is. Dit is de enige sector waar andere kanalen niet worden genoemd.

Gemiddeld hebben de FD-respondenten het afgelopen halfjaar 4,7 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een afname van circa 1,5 uur ten opzichte van een jaar geleden.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Respondenten uit de FD geven aan dat deze 7,5 week bedraagt. Deze score ligt rond het overall gemiddelde.

In deze sector worden gemiddeld 2 gesprekken gevoerd voordat de opdracht een feit is. 46% van de respondenten geeft dat aan. Een relatief hoge score zien wij in deze sector bij het aantal respondenten dat aangeeft na 3 gesprekken de opdracht gewonnen te hebben (32% tegenover 19% overall gemiddeld). 20% geeft aan na 1 gesprek te kunnen starten.

De belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim-opdracht, volgen het algemene beeld. Meer dan in de andere sectoren wordt genoemd: ‘de gekozen kandidaat is jonger’ en ‘ik word nooit afgewezen’.

Benaderd voor opdrachten of eigen acquisitie?
46% van de interim managers uit de FD geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim-opdrachten. 54% geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben. De FD is een van de twee sectoren die laten zien dat eigen acquisitie heeft overheerst.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers ligt in de sector FD vooral bij de algemene directie (32%) en bij de business unit, aldus 39% van de responsgroep. Ten opzichte van de andere sectoren spelen HR en Inkoop nauwelijks een rol (beide scoren 5%). Een relatief hoog percentage (12%) van de respondenten uit de FD geeft aan dat de inhuur is uitbesteed aan een derde.

Plan van aanpak
37% van de FD-respondenten heeft een plan van aanpak moet maken bij de start van een nieuwe opdracht in het afgelopen jaar. In de andere sectoren is dit percentage hoger.

Tarieven
Het gemiddelde tarief dat interim managers in deze sector hanteren, is € 119,- per uur. Niet eerder zagen wij dat deze sector onder het gemiddelde uurtarief scoorde. Dit is tevens het laagst gemeten uurtarief in de sector FD in vergelijking met eerdere onderzoeken.

66% van de respondenten verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 7% verwacht dat de tarieven gaan dalen. Deze beide scores zijn relatief hoog in vergelijking met de andere sectoren. 27% ten slotte verwacht een tariefstijging. Dit is de laagst gemeten score ten opzichte van de andere sectoren.

Welke beloningsvorm overheerst? In de sector FD wordt vooral met uurtarieven gewerkt, 85% van de respondenten geeft dit aan.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de sector FD gemiddeld 13,8 maanden, aldus de respondenten. De FD scoort opvallend boven het gemiddelde bij een opdrachtduur van 4-7 maanden. 32% van hen geeft dit aan tegenover 19% overall gemiddeld. Volgens respondenten uit deze sector is de ideale duur van een interim management opdracht 15,5 maand.

De gemiddelde tijdsbesteding in de FD bedraagt 4 dagen per week. 51% van de respondenten geeft aan 5 dagen te werken. Dit is een hogere score ten opzichte van het aantal respondenten in de andere sectoren dat aangeeft fulltime te werken (43%). Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten uit de FD een tijdsbesteding van 4 dagen per week.

Opleiding
43% van deze groep respondenten heeft het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd. Een jaar geleden was dit 61%.

Interim of vast?
Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt 53% van de respondenten uit de FD het aanbod in overweging. Respondenten uit de andere sectoren geven overwegend aan zelfstandig te blijven.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7,9.

Extra activiteiten naast interim-opdracht
59% van de respondenten uit de sector FD heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim-opdracht. ‘Ik heb een tweede interim-opdracht’ is het meest vermeld (18%).

Invloed Covid-maatregelen
Wat is de voornaamste werklocatie van uw huidige of meest recente opdracht? 63% van de respondenten uit de FD geeft aan meer dan de helft van de week vanuit huis te werken.

60% van de FD-respondenten geeft aan dat het thuiswerken geen invloed heeft gehad op de effectiviteit in zijn of haar opdracht, “ik ben net zo effectief als voorheen (werken op locatie)”. 22% geeft aan minder effectief te zijn geweest. 18% geeft aan dat het werken vanuit huis hem of haar effectiever heeft gemaakt.

Merken de respondenten uit de FD een verschuiving van de werktijden in het afgelopen jaar? 50% antwoordt hierop bevestigend. De andere helft merkt geen verschuiving.

In welk opzicht zijn de werktijden dan verschoven? 50% geeft aan vaker buiten kantooruren te werken, “omdat ik mijn tijd overdag niet alleen aan werk besteed / kan besteden”. 30% geeft aan meer dan voorheen buiten kantooruren te werken, naast de tijd die hij of zij overdag aan de opdracht besteedt. 20% geeft aan juist meer binnen kantoortijden te werken.

interim index 18 blog | Schaekel & Partners
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.