interim index 18 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2022/2021: resultaten op hoofdlijnen

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers, actief op management- en directieniveau, hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De resultaten van het onderzoek van dit jaar delen wij graag. Verwachtingen over de interim management markt in 2022 komen daarin ook aan bod.

De komende periode geven wij via een zestal artikelen inzicht in de meest opvallende resultaten, waarin ook analyses per sector.

Hoofdlijnen onderzoeksresultaten Interim Index 2021

336 interim managers hebben meegedaan aan het onderzoek.

In opdracht
84% van de respondenten is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Dit is de hoogst gemeten score tot nu toe. Een jaar geleden zagen wij voor het eerst sinds lange tijd een daling, toen gaf 74% aan in opdracht te zijn. Dit lijkt een eenmalige teruggang te zijn geweest. Wat de huidige score betreft, zijn we weer terug op het niveau van 2019, zelfs iets daarboven.

De functies die de interim managers invullen, zijn met name die van project-programmamanager en functioneel manager. De rol van algemeen manager wordt, in vergelijking met een jaar geleden, minder vaak ingevuld.

Vraagverwachting
De verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief. 62% van de respondenten verwacht een stijging van de vraag, tegenover 6% die een daling verwacht. Een jaar eerder zagen wij een overwegend negatieve verwachting over de vraag naar interim management. Ook dit lijkt een tijdelijke trendbreuk te zijn geweest. Wanneer we inzoomen op de sectoren, springt de zorgsector eruit. Maar liefst 73% van de respondenten uit de zorg geeft aan een stijging van de vraag naar interim management te verwachten. Dit is de hoogst gemeten score in vergelijking met de andere sectoren.

Vraagverwachting | Schaekel & Partners

De vraag naar project- en programmamanagement neem toe, verwachten de respondenten. Meer dan de vraag naar overbruggingsmanagement en change- en crisismanagement.

Acquisitie
Het persoonlijke netwerk is ook dit jaar het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. 59% van de respondenten geeft dit aan. 30% van de respondenten geeft aan zijn of haar opdrachten voornamelijk via intermediairs te werven. Sectoraal zijn er verschillen. Voor respondenten uit de zorgsector en de overheid scoort het intermediair als acquisitiekanaal bovengemiddeld. 39% resp. 37% geeft dit aan.

Gemiddeld hebben de respondenten het afgelopen halfjaar 4 uur per week aan acquisitie besteed. Dat is 2 uur minder dan een jaar geleden. Sectoraal zijn er verschillen te zien. In de volgende artikelen geven wij meer inzicht daarin.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Gemiddeld is dit 7,3 weken. Tot 2020 zagen wij de periode tussen twee opdrachten steeds korter worden (2019: 7 weken). In het onderzoek van 2020 bedroeg de tijd tussen twee opdrachten gemiddeld 8,5 week. Dit lijkt een tijdelijke trendbreuk te zijn geweest.

Een nieuwe opdracht binnen 4 weken? 42% van de respondenten geeft aan binnen 4 weken te starten in een nieuwe opdracht. Hier zien wij een duidelijke toename ten opzichte van een jaar geleden, toen was deze score 30%. Met name de zorgsector, de overheid en de sector FD scoren hier bovengemiddeld.

Wordt een interim manager benaderd voor een opdracht of moet deze eigen acquisitie plegen? 54% van de interim managers geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor opdrachten. Niet eerder zagen wij zo’n hoge score. 46% geeft aan opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben.

Tarifering
Het gemiddelde uurtarief dat de interim manager ontvangt, bedraagt € 120,- (exclusief btw). Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Verschillen zien we per sector, details delen we in een volgend artikel.

Wanneer wij een analyse maken van leeftijd versus gemiddelde tarief dan valt op dat het gemiddelde uurtarief van jongere interim managers (35-44 jaar) wederom is gestegen. Hier zien wij de afgelopen jaren een stijgende lijn.

Tariefontwikkeling
Hoe zullen de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? De meerderheid (57%) van de interim managers verwacht dat de tarieven nagenoeg gelijk zullen blijven. 39% van de respondenten verwacht een tariefstijging. Hier (verwachte tariefstijging) zien wij een toename ten opzichte van een jaar geleden toen 15% een tariefstijging verwachtte en 65% verwachtte dat de tarieven gelijk zouden blijven.

Tariefontwikkeling | Schaekel & Partners

Opdrachtduur
De gemiddelde opdrachtduur in dit onderzoek bedraagt 14,3 maanden. Een gelijke score ten opzichte van een jaar geleden. De ideale duur van een interim management opdracht is 14 maanden, aldus de respondenten.

Zij besteedden gemiddeld 4 dagen per week aan hun opdracht(en). De voorgaande onderzoeken laten ook een gemiddelde tijdsbesteding van 4 dagen per week zien.

Interim of vast
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. De respons: 60% geeft aan zelfstandig te blijven. Ten opzichte van een jaar geleden zien wij een toename van het aantal respondenten dat aangeeft zelfstandig te blijven.

Opleiding
42% van de respondenten heeft het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd. Hier zien wij de afgelopen jaren een afname. Van 68% in 2019, naar 54% in 2020, naar 42% in het huidige onderzoek.

Wij stelden de respondenten de vraag: bent u in uw huidige of meest recente opdracht aangetrokken omdat de vaste invulling voor de positie nog niet is gelukt?

Vaste invulling | Schaekel & Partners

Additionele activiteiten
58% van de responsgroep geeft aan naast zijn of haar interim-opdracht additionele activiteiten te hebben. Het meest vaak wordt genoemd een tweede interim-opdracht (20%). Andere activiteiten zijn: een andere onderneming (10%) en een bestuursfunctie (12%).

Tevredenheid
Ieder jaar meten wij de tevredenheid van de respondenten over het bestaan als zelfstandige. Het gemiddelde rapportcijfer dat de respondenten dit jaar hebben gegeven is een 8,1. De mate van tevredenheid ligt ook in eerdere onderzoeken rond dit rapportcijfer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.