interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: sector Zorg

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Zorg centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Zorg

De respondenten
In totaal hebben 440 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 12% daarvan komt uit de zorgsector.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit de zorg is 56,6 jaar. Zij zijn gemiddeld 13 jaar actief als zelfstandige. 23% van de respondenten uit de zorg is vrouw.

In opdracht
70% van de respondenten uit de zorg is ten tijde van het onderzoek in opdracht.

Welke functies vervullen zij? De rol van algemeen manager wordt in de zorgsector het meest vaak ingevuld ten opzichte van de andere sectoren. 30% van de respondenten geeft dit aan. Gevolgd door de rol van functioneel manager (28%) en die van project-/programmamanager (26%).

Vraagverwachting
Positieve verwachtingen over de vraag naar interim management overheersen in deze sector (evenals in voorgaande onderzoeken). 38% verwacht een stijging van de vraag tegenover 18% die verwacht dat de vraag naar interim management minder wordt. 44% verwacht dat de vraag nagenoeg gelijk blijft.

Acquisitie
57% van de respondenten uit de zorgsector werft zijn of haar opdrachten via het persoonlijke netwerk. Voor 32% van de respondenten is een intermediair het meest belangrijke kanaal. Social media zijn voor 6% van de respondenten het kanaal om opdrachten te vinden.

Respondenten uit de zorg hebben het afgelopen halfjaar ten opzichte van de andere sectoren relatief weinig tijd besteed aan acquisitie, namelijk 3,3 uur. Een nagenoeg gelijke score zien we in de sector UTO.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode tussen twee opdrachten bedraagt in de zorgsector 7,3 weken (lager dan overall gemiddelde van 8,5 week). 38% van de respondenten uit deze sector geeft aan binnen 4 weken een nieuwe opdracht te hebben. Dit is een hoge score in vergelijking met de andere sectoren.

Gemiddeld vinden er in deze sector 2,2 gesprekken plaats voordat de opdracht een feit is.

Wordt een interim manager benaderd voor een opdracht of moet deze zelf acquisitie plegen? 40% van de interim managers uit de zorg geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim opdrachten. 60% geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers ligt in de zorg met name bij de RvB/directie, aldus 63% van de respondenten. Dit is een opvallend hoge score. 24% geeft aan dat de regie bij de business units ligt. HR wordt door 7% van de respondenten genoemd als regievoerder. De afdeling Inkoop wordt, evenals in vorige onderzoeken, niet genoemd.

Plan van aanpak
50% van de respondenten uit de zorgsector heeft een plan van aanpak moeten maken bij de start van een nieuwe opdracht in het afgelopen jaar.

Tarifering
In de zorgsector is een gemiddeld tarief van € 111,- per uur gemeten.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? 22% van de respondenten uit de zorgsector verwacht dat de tarieven zullen stijgen. 59% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 19% verwacht een tariefdaling. Dit is de enige sector waar iets meer respondenten een tariefstijging dan een -daling verwachten.

Wanneer we kijken naar beloningsvormen wordt in de zorgsector met name via een vast uurtarief gewerkt, 96% van de respondenten geeft dit aan.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
De gemiddelde doorlooptijd van een opdracht in deze sector bedraagt 13,3 maanden.

De ideale duur van een interim management opdracht is volgens de respondenten uit de zorgsector 13 maanden.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 3,7 dagen per week. Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten een nagenoeg gelijke tijdsbesteding.

Opleiding
Het aantal respondenten uit de zorgsector dat het afgelopen halfjaar een opleiding heeft gevolgd, is 70%. De hoogste score in vergelijking met de andere sectoren.

Interim of vast?
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. 58% van de respondenten uit de zorgsector blijft zelfstandig wanneer zij een aanbod krijgt voor een vast dienstverband. In de andere sectoren is dit percentage lager.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8.

Extra activiteiten naast interim opdracht
De zorgsector kent de meeste respondenten die aangeven naast de interim opdracht andere betaalde activiteiten uit te voeren. 60% geeft dit aan. Het gaat dan vooral om ‘ik heb nog een andere onderneming’, aldus 17% van de respondenten. 15% heeft nog een tweede interim opdracht. Ook worden bestuursfuncties en vrijwilligerswerk genoemd.

Invloed Covid
57% van de respondenten uit de zorgsector verwacht een omzetdaling als gevolg van de Covid-maatregelen. Meer concreet: 20% verwacht een omzetdaling tot 10%. 29% van de responsgroep verwacht een omzetdaling die ligt tussen 10% en 50%. 8% verwacht een omzetdaling van meer dan 50%.

Het aantal respondenten uit de zorg dat aangeeft dat hun opdracht is gewijzigd door de Covid-maatregelen is 30%. In 16% van de gevallen is de opdracht ingekort. 14% geeft aan dat de opdracht is verlengd/uitgebreid.

34% van de bevraagden is een opdracht gestart tijdens de Covid-periode. 50% van hen ervaart de opdracht als zwaarder door de Covid-maatregelen. Dit is een hoge score in vergelijking met de andere sectoren.

Van de respondenten uit de zorg geeft ‘slechts’ 5% aan differentiatie in tarief in verband met thuiswerken reëel te vinden. Het gaat dan om een hoger tarief. Geen enkele respondent vindt een lager tarief reëel.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.