interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer

De respondenten
In totaal hebben 440 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 10% daarvan komt uit de sector Utilities, Telecom en Openbaar Vervoer (hierna: UTO).

92% van de respondenten uit deze sector is mannelijk. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 53,3 jaar. Zij zijn gemiddeld 12 jaar actief als zelfstandige.

In opdracht
83% van de respondenten is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Dit ligt ruim boven het overall gemiddelde (74%) en is de hoogst gemeten score ten opzichte van de andere sectoren.

De functies die de respondenten in hun opdracht vervullen, zijn met name die van project-/programmamanager (43%), functioneel manager (20%) en algemeen manager (15%). De rol van specialist scoort in deze sector hoger dan in andere sectoren. 10% geeft aan deze rol te vervullen.

Vraagverwachting
Het merendeel van de respondenten (44%) verwacht dat de vraag naar interim management gelijk blijft. 18% verwacht een stijging van de vraag. Dit is een lage score ten opzichte van de andere sectoren. 38% van de bevraagden verwacht een daling van de vraag naar interim management.

Acquisitie
Het persoonlijke netwerk is voor 65% van de respondenten uit de UTO het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. 28% geeft aan een intermediair als kanaal te gebruiken.

Gemiddeld hebben de UTO-respondenten het afgelopen halfjaar 2,9 uur per week aan acquisitie besteed. Een lage score ten opzichte van de andere sectoren (gemiddelde 6 uur).

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Respondenten uit de UTO geven aan dat de gemiddelde periode tussen twee opdrachten 7,6 weken bedraagt. Dit is ongeveer 1 week minder dan gemiddeld over de sectoren is gemeten. Daarnaast geeft 38% van de responsgroep uit de UTO aan binnen 4 weken een nieuwe opdracht te hebben.

Er vinden gemiddeld 2 gesprekken plaats met de respondent voordat de opdracht aan hem of haar wordt verstrekt. Ook geeft 28% van de respondenten aan dat de opdracht na 1 gesprek een feit is. Dit is een bovengemiddelde score.

De belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim opdracht, zijn in deze sector als volgt. ‘Er was geen klik met de opdrachtgever’ (19%). ‘De gekozen kandidaat heeft meer kennis van de organisatie of vergelijkbare organisaties’ (17%). ‘De gekozen kandidaat is goedkoper’ is voor 13% van de respondenten de reden van afwijzing.

Wordt een interim manager uit de UTO benaderd voor een opdracht of moet deze zelf acquisitie plegen? 28% van de interim managers geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim opdrachten. 72% geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben.

Regie op inhuur
Waar is de regie op de inhuur van interim managers belegd in deze sector? 31% van de respondenten geeft aan dat deze vooral bij de RvB/directie ligt en in de business unit (eveneens 31%). De afdeling HR scoort in deze sector hoog ten opzichte van de andere sectoren, 21% van de respondenten geeft aan dat de regie op inhuur daar ligt (gemiddelde score HR 10%). Ook de afdeling Inkoop scoort relatief hoog met 15%.

Plan van aanpak
46% van de UTO-respondenten heeft een plan van aanpak moeten maken bij de start van een nieuwe opdracht in het afgelopen jaar.

Tarifering
Het gemiddeld gemeten tarief in de sector UTO bedraagt € 113,- per uur.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? 77% van de responsgroep verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 13% verwacht een tariefdaling en 10% verwacht een stijging van de tarieven.

Evenals in de sector IDR worden in de sector UTO meer beloningsvormen gebruikt dan alleen het uurtarief. 77% van de respondenten geeft aan via een vast uurtarief te werken. 5% werkt via een vast uurtarief en resultaatfee en 8% werkt via een vaste maandvergoeding.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in deze sector gemiddeld 15,2 maanden. Dit is de langste opdrachtduur (die ook in de overheid is gemeten) in vergelijking met andere sectoren. Een jaar geleden was de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht in deze sector 11 maanden.

Volgens de UTO-respondenten is de ideale duur van een interim management opdracht 17 maanden.

De respondenten uit de sector UTO geven aan dat de gemiddelde tijdsbesteding van hun opdracht 4,2 dagen per week bedraagt. Voor het komende halfjaar verwachten zij eenzelfde tijdsbesteding.

Opleiding
De sector UTO scoort, in vergelijking met de andere sectoren, het laagst waar het gaat om opleiding. 33% van de respondenten geeft aan het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd te hebben.

Interim of vast?
Jaarlijks vragen wij de interim managers of zij een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, neemt 51% van de UTO-respondenten het aanbod in overweging. 49% blijft zelfstandig.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7,8.

Extra activiteiten naast interim opdracht
45% van de respondenten uit de UTO heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim opdracht. Dit is een lage score ten opzichte van de andere sectoren. 14% geeft aan nog een interim opdracht te hebben en 10% heeft nog een andere onderneming.

Invloed Covid
62% van de respondenten uit de UTO geeft aan een omzetdaling te verwachten als gevolg van de Covid-maatregelen. Meer concreet: 23% verwacht een omzetdaling tot 10%. 36% van de responsgroep verwacht een omzetdaling die ligt tussen 10% en 50%. 3% verwacht een omzetdaling van meer dan 50%. Deze sector telt de meeste respondenten die aangeven een omzetdaling te verwachten.

28% geeft aan dat zijn of haar opdracht is gewijzigd door de Covid-maatregelen: de opdracht is ingekort, aldus 20%. 8% van de respondenten geeft aan dat de opdracht is verlengd / uitgebreid.

28% van de bevraagden uit deze sector is een opdracht gestart tijdens de Covid-periode. 33% van hen ervaart de opdracht als zwaarder ten gevolge van de Covid-maatregelen.

8% van de UTO-responsgroep geeft aan een differentiatie in tarief in verband met thuiswerken reëel te vinden. Zij vindt een lager tarief van toepassing. Geen enkele respondent vindt een hoger tarief gerechtvaardigd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.