interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: sector Overheid

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de Overheid centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Overheid

De respondenten
In totaal hebben 440 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 25% daarvan komt uit de overheid.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 56 jaar. Zij zijn gemiddeld 12 jaar actief als zelfstandige. 17% van de respondenten is vrouw.

In opdracht
82% van de respondenten uit de overheid geeft aan in opdracht te zijn ten tijde van het onderzoek. Dit is de op een na hoogste score ten opzichte van de andere sectoren.

De functies die de respondenten in hun opdracht vervullen, zijn met name die van project-/programmamanager (39%) en functioneel manager (26%). 18% is actief als algemeen manager (relatief lage score in vergelijking met andere sectoren).

Vraagverwachting
Evenals een jaar geleden verwacht de meerderheid van de respondenten (47%) dat de vraag gelijk zal blijven. 29% verwacht een stijging van de vraag tegenover 24% die een daling van de vraag verwacht. De overheid is een van de twee sectoren waar meer respondenten een stijging verwachten dan een daling.

Acquisitie
De overheid toont een afwijkend beeld waar het gaat over de belangrijkste kanalen voor acquisitie. 42% van de respondenten geeft een intermediair aan als belangrijkste wervingskanaal. Voor 41% is het persoonlijke netwerk het meest relevant. Dit is een forse afname ten opzichte een jaar geleden (persoonlijke netwerk werd toen door 62% als belangrijkste kanaal genoemd). Meer dan in de andere sectoren geven respondenten uit de overheid aan dat marktplaatsen een belangrijk wervingskanaal zijn: 13% geeft dat aan.

Gemiddeld hebben de overheidsrespondenten het afgelopen halfjaar 5,5 uur per week aan acquisitie besteed.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Respondenten uit de overheid geven aan dat deze gemiddeld 8,3 weken bedraagt. Hier zien wij een toename ten opzichte van een jaar geleden (destijds 6,6 weken).

Gemiddeld vinden er in de overheid 2 gesprekken plaats met de kandidaat voordat de opdracht een feit is. 29% van de respondenten geeft aan de opdracht na 1 gesprek te hebben gewonnen. Dit is een relatief hoge score ten opzichte van de andere sectoren.

Wordt een interim manager benaderd voor een opdracht of moet deze zelf acquisitie plegen? 43% van de interim managers uit de overheid geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim opdrachten. Dit is de hoogste score in vergelijking met respondenten uit de andere sectoren. 57% heeft zijn of haar opdrachten door eigen acquisitie verworven.

Regie op inhuur
In vergelijking met de andere sectoren wordt de afdeling Inkoop relatief vaak genoemd als regievoerder bij de overheid op de inhuur van interim managers. 19% van de respondenten geeft dit aan. De regie op inhuur ligt bij de algemene directie zegt 33% van de responsgroep. 30% geeft aan dat de regie bij de betreffende business unit is belegd. HR scoort met 9% gemiddeld.

Plan van aanpak
51% van de respondenten uit de overheid heeft een plan van aanpak moeten maken bij de start van een opdracht in het afgelopen jaar.

Tarifering
Het gemiddelde uurtarief in deze sector bedraagt € 112,-. Dit is € 8,- minder dan het overall gemeten uurtarief.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? 75% van de respondenten uit de overheid verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 12% verwacht dat de tarieven het komende halfjaar zullen stijgen tegenover 13% van de respondenten die een daling verwacht.

Wanneer we kijken naar beloningsvormen, scoort de overheid hoog waar het gaat om het werken met uurtarieven, 92% van de respondenten geeft dit aan. 3% geeft aan via een vaste maandvergoeding te werken en 2% via uurtarief met een resultaatfee.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de overheid gemiddeld 15,2 maanden. Dit is de langst gemeten opdrachtduur in dit onderzoek. Een jaar geleden bedroeg de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht in de overheid 13,2 maanden.

Volgens de respondenten uit de overheid is de ideale duur van een interim management opdracht 14 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding per week is 4 dagen. Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten uit de overheid een tijdsbesteding van 3,8 dagen per week.

Opleiding
58% van de bevraagden heeft het afgelopen halfjaar jaar een opleiding gevolgd.

Interim of vast?
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt.

Wanneer een vaste dienstbetrekking wordt aangeboden, houdt 51% van de overheidsrespondenten vast aan het zelfstandig ondernemerschap. 49% neemt het aanbod voor een dienstverband in overweging.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een 7,9.

Extra activiteiten naast interim opdracht
52% van de respondenten uit de overheid heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim opdracht. Een tweede interim opdracht wordt het meest vaak genoemd (21%), evenals een bestuursfunctie (13%).

Invloed Covid
46% van de respondenten uit de overheid geeft aan een omzetdaling te verwachten als gevolg van de Covid-maatregelen. Dit is in vergelijking met de andere sectoren een lage score. Hoe groot zal naar verwachting de omzetdaling zijn? 17% verwacht een omzetdaling tot 10%. 19% van de responsgroep verwacht een omzetdaling die ligt tussen 10% en 50%. 10% ten slotte verwacht een omzetdaling van meer dan 50%.

Opvallend weinig respondenten geven aan dat hun opdracht is gewijzigd door de Covid-maatregelen, namelijk 22%. De opdracht is ingekort, aldus 9% van de respondenten. 13% geeft aan dat de opdracht is uitgebreid.

34% van de bevraagden is een opdracht gestart tijdens de Covid-periode. 45% van hen geeft aan de opdracht als zwaarder te ervaren door de Covid-maatregelen.

Het aantal respondenten dat een differentiatie in tarief in verband met thuiswerken reëel vindt bedraagt 10%. 7% vindt een lager tarief van toepassing en 3% een hoger tarief.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.