interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: sector Industrie, Diensten, Retail

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Industrie, Diensten, Retail centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Industrie, Diensten, Retail

De respondenten
In totaal hebben 440 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 39% daarvan komt uit de sector Industrie, Diensten, Retail (hierna: IDR).

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 55,6 jaar. Zij zijn gemiddeld 10,5 jaar actief als zelfstandige. 7% van de respondenten is vrouw.

In opdracht
69% van de respondenten uit de IDR is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Dit is de laagste score ten opzichte van de andere sectoren.

De functies die zij in hun opdracht vervullen, zijn met name die van algemeen manager (25%), project-/programmamanager (25%) en functioneel manager (25%). De functie van algemeen manager wordt in deze sector vaker ingevuld ten opzichte de andere sectoren (overall gemiddelde 22%). De rol van project-/programmamanager wordt het minst genoemd in vergelijking met de andere sectoren.

Vraagverwachting
Het merendeel van de respondenten uit de IDR verwacht dat de vraag naar interim management zal dalen, 40% geeft dat aan. 22% verwacht een stijging van de vraag en 38% verwacht dat de vraag gelijk blijft.

Acquisitie
Voor 63% van de respondenten is het persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. Een intermediair is voor 28% van de bevraagden het meest belangrijke kanaal. 7% van de respondenten geeft aan opdrachten via social media/online te verwerven en 1% via marktplaatsen.

De respondenten uit de IDR-sector hebben het afgelopen halfjaar gemiddeld 6,8 uur per week aan acquisitie besteed. Dit ligt iets boven het overall gemiddelde (6 uur) en is bijna 2 uur meer dan een jaar geleden in deze sector is gemeten.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? De gemiddelde periode tussen twee opdrachten bedraagt in de IDR 9,3 weken. In alle andere sectoren is de duur van deze tussenperiode korter.

Gemiddeld vinden er in deze sector 2,4 gesprekken plaats voordat de opdracht een feit is.

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim opdracht? Er is geen reden die er specifiek tussenuit springt. Respondenten uit deze sector noemen met name: ‘de gekozen kandidaat heeft meer kennis van de sector/het vakgebied’ (19%) en ‘er is geen klik met de opdrachtgever’ (15%).

Wordt een interim manager benaderd voor opdrachten of moet deze eigen acquisitie plegen? 71% van de interim managers uit deze sector geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben. 29% geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim opdrachten.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers ligt in de sector IDR vooral bij de algemene directie (57%) en bij de betreffende business unit (23%). HR wordt door 8% van de respondenten genoemd als regievoerder bij inhuur. De afdeling inkoop speelt hier nauwelijks een rol (1%), ook niet in vergelijking met de andere sectoren.

Plan van aanpak
52% van de IDR-respondenten heeft een plan van aanpak moet maken bij de start van een nieuwe opdracht in het afgelopen jaar. De hoogste score ten opzichte van de andere sectoren.

Tarifering
Deze sector kent het op een na hoogst gemeten gemiddelde uurtarief, namelijk € 126,-. Dit ligt € 6,- boven het overall gemiddelde uurtarief in de sectoren. In vergelijking met een jaar geleden is het uurtarief in de IDR nagenoeg gelijk gebleven.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? De verwachtingen zijn als volgt. 60% verwacht dat de tarieven gelijk blijven. 23% verwacht een daling van de tarieven. 17% gaat uit van een tariefstijging het komende halfjaar.

In de IDR valt op dat het uurtarief als beloningsvorm veel minder wordt gebruikt dan in andere sectoren. 67% van de respondenten hanteert een uurtarief. Het percentage respondenten dat via een uurtarief werkt, zien wij ten opzichte van eerdere onderzoeken ook dalen. Andere beloningsvormen die worden genoemd: vaste maandfee (10%), vaste maandvergoeding en resultaatfee (6%). Een uurtarief en resultaatfee is voor 4% van de respondenten van toepassing.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht in de IDR duurt 14 maanden. De ideale duur van een interim management opdracht is volgens de respondenten uit deze sector 14,2 maanden.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 4,3 dagen per week. Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten een gemiddelde tijdsbesteding van 3,9 dagen per week.

Opleiding
Het aantal respondenten dat het afgelopen jaar een opleiding heeft gevolgd, is 49%.

Interim of vast?
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. 54% van de IDR-respondenten neemt een aanbod voor een vast dienstverband in overweging wanneer dit wordt aangeboden. In de andere sectoren ligt dit percentage lager.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7,8.

Extra activiteiten naast interim opdracht
Het aantal respondenten dat aangeeft naast zijn of haar interim opdracht andere betaalde activiteiten uit te voeren, is in deze sector 48%. De activiteiten betreffen vooral een 2e interim opdracht (12%), een bestuursfunctie (12%) en het hebben van nog een andere onderneming (11%).

Invloed Covid
58% van de respondenten uit de IDR geeft aan een omzetdaling te verwachten als gevolg van de Covid-maatregelen. Concreet: 15% verwacht een omzetdaling tot 10%. 32% van de responsgroep verwacht een omzetdaling die ligt tussen 10% en 50%. Een omzetdaling van meer dan 50% verwacht 11% van de respondenten.

33% van de IDR-respondenten geeft aan dat hun opdracht is gewijzigd door de Covid-maatregelen: 26% geeft aan dat de opdracht is ingekort. 7% geeft aan dat de opdracht is verlengd of uitgebreid.

Van de respondenten uit de IDR is 31% tijdens de Covid-periode met een opdracht gestart. 34% van hen ervaart de opdracht als zwaarder door de Covid-maatregelen. Ook hier een lage score in vergelijking met de andere sectoren.

‘Slechts’ 9% van de respondenten geeft aan een differentiatie in tarief in verband met thuiswerken reëel te vinden (lees: een lager tarief voor thuiswerken). Geen enkele respondent vindt een hoger tarief gerechtvaardigd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.