interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: sector Financiële Dienstverlening

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten uit de sectoren op een rij zetten.

In deze blog staat de sector Financiële Dienstverlening centraal.

sectoren | Schaekel & Partners

Highlights onderzoeksresultaten Financiële Dienstverlening

De respondenten
In totaal hebben 440 interim managers meegedaan aan het Interim Index onderzoek, 14% daarvan komt uit de Financiële Dienstverlening (hierna: FD).

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 54 jaar. Zij zijn gemiddeld 10 jaar actief als zelfstandige. 16% van de respondenten uit deze sector is vrouw.

In opdracht
71% van de respondenten uit de FD is ten tijde van het onderzoek in opdracht. Een jaar geleden was dit nog 85%.

De functie die zij in hun opdracht invullen, is met name die van project-/programmamanager (28% van de respondenten geeft dit aan). Daarnaast: functioneel manager (25%) en algemeen manager (22%). Ten opzichte van de andere sectoren wordt in de FD de rol van consultant en die van specialist vaker ingevuld.

Vraagverwachting
De verwachting over de vraag naar interim management is in deze sector overwegend negatief. 25% verwacht een stijging van de vraag, 31% verwacht dat de vraag gelijk blijft. Het aantal respondenten uit de FD dat een daling van de vraag verwacht, bedraagt 43%. In geen andere sector is dit aantal zo hoog.

Acquisitie
Voor respondenten uit de FD is het persoonlijke netwerk het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. 73% van hen geeft dit aan. Dit is de hoogste score ten opzichte van de andere sectoren. 15% van de respondenten geeft een intermediair aan als meest belangrijke kanaal. Voor 8% werkt social media het best als acquisitiekanaal. Marktplaatsen spelen in deze sector nauwelijks een rol (2%).

Gemiddeld hebben de FD-respondenten het afgelopen halfjaar 6,1 uur per week aan acquisitie besteed. Dit is een toename van 2 uur ten opzichte van een jaar geleden.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Respondenten uit de FD geven aan dat de gemiddelde periode tussen twee opdrachten 7,6 weken bedraagt. Deze score ligt onder het overall gemiddelde van 8,5 week.

In deze sector worden gemiddeld 2 gesprekken gevoerd voordat de opdracht een feit is. Een hoge score zien wij in deze sector bij het aantal respondenten dat aangeeft al na 1 gesprek de opdracht gewonnen te hebben (27% tegenover 20% overall gemiddeld).

De belangrijkste redenen waarom voor een andere kandidaat is gekozen bij een interim opdracht, volgen het algemene beeld. Respondenten uit de FD noemen: prijs (‘andere kandidaat is goedkoper’) en ‘de gekozen kandidaat heeft meer kennis van de sector / het vakgebied’. Meer dan in de andere sectoren wordt genoemd: ‘de gekozen kandidaat is een bekende van de opdrachtgever’.

Wordt een interim manager benaderd voor een opdracht of moet deze eigen acquisitie plegen? 35% van de interim managers uit de FD geeft aan het afgelopen jaar meer dan voorheen benaderd te zijn voor interim opdrachten. 65% geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie verworven te hebben.

Regie op inhuur
De regie op de inhuur van interim managers ligt in de sector FD vooral in de business unit, aldus 35% van de responsgroep. Dit is een hoge score in vergelijking met de andere sectoren. Minder dan gemiddeld wordt genoemd dat de regie bij de algemene directie ligt (35% versus 46% overall gemiddeld). 10% geeft aan dat de regie bij de afdeling HR ligt.

Plan van aanpak
45% van de FD-respondenten heeft een plan van aanpak moet maken bij de start van een nieuwe opdracht in het afgelopen jaar. In de andere sectoren is dit percentage hoger.

Tarifering
Het gemiddelde tarief dat interim managers in deze sector hanteren, is € 131,- per uur. Dit is het hoogst gemeten uurtarief. Ten opzichte van een jaar geleden zien wij een stijging van € 7,- per uur.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? De meeste respondenten verwachten dat de tarieven gelijk blijven (55%). 30% verwacht dat de tarieven gaan dalen. In de andere sectoren zien wij niet zo’n hoge score. 15% ten slotte verwacht een tariefstijging.

Wanneer we kijken naar beloningsvormen, wordt in de sector FD vooral met uurtarieven gewerkt, 82% van de respondenten geeft dit aan.

Opdrachtduur en tijdsbesteding per week
Een interim management opdracht duurt in de sector FD gemiddeld 13,7 maanden.

De gemiddelde tijdsbesteding in de FD bedraagt 4,3 dagen per week. Ten opzichte van de andere sectoren geven relatief meer respondenten uit deze sector aan fulltime (5 dagen) te werken. Voor het komende halfjaar verwachten de respondenten uit de FD een tijdsbesteding van 4,1 dagen per week.

Opleiding
61% van deze groep respondenten heeft het afgelopen halfjaar een opleiding gevolgd. Dit is de op een na hoogste score in vergelijking met de andere sectoren.

Interim of vast?
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. 49% van de respondenten uit deze sector neemt het aanbod in overweging. Een jaar geleden gaf 38% dit aan.

De tevredenheid over het bestaan als zelfstandige wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8.

Extra activiteiten naast interim opdracht
52% van de respondenten uit de sector FD heeft extra activiteiten naast zijn of haar interim opdracht. ‘Ik heb nog een andere onderneming’ zegt 19%, en 11% geeft aan een bestuursfunctie te vervullen als nevenactiviteit. Een tweede interim opdracht wordt nauwelijks genoemd (4%).

Invloed Covid
57% van de respondenten uit de FD geeft aan een omzetdaling te verwachten als gevolg van de Covid-maatregelen. Meer concreet: 22% verwacht een omzetdaling tot 10%. 24% van de responsgroep verwacht een omzetdaling die ligt tussen 10% en 50%. Een omzetdaling van meer dan 50% verwacht 11% van de responsgroep.

Relatief veel respondenten uit deze sector geven aan dat hun opdracht is gewijzigd door de Covid-maatregelen, namelijk 38%. In 24% van de gevallen is de opdracht ingekort. 14% geeft aan dat de opdracht is verlengd / uitgebreid.

37% van de bevraagden is een opdracht gestart tijdens de Covid-periode. Ervaren zij de opdracht als zwaarder door de Covid-maatregelen? Iets meer dan de helft (51%) antwoordt hierop bevestigend. Dit is een hoge score in vergelijking met de andere sectoren.

Van de respondenten uit de FD geeft 8% aan een differentiatie in tarief in verband met thuiswerken reëel te vinden. 4% vindt een lager tarief van toepassing en 4% een hoger tarief.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.