interim index 17 blog | Schaekel & Partners

Interim Index 2020: resultaten op hoofdlijnen

Jaarlijks onderzoeken wij de markt voor interim management, onder de noemer Interim Index. In deze onderzoeken geven interim managers actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich ontwikkelt. De resultaten van het onderzoek van dit jaar delen wij graag. De komende periode zullen wij via meerdere artikelen de meest opvallende resultaten op een rij zetten.

Hoofdlijnen onderzoeksresultaten Interim Index 2020

440 interim managers hebben meegedaan aan het onderzoek.

In opdracht
74% van hen is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Voor het eerst sinds 2014 zien wij op dit punt een daling, we kunnen spreken van een trendbreuk. In 2019 gaf 82% van de respondenten nog aan in opdracht te zijn. Twee sectoren vallen op: overheid en utilities. Meer dan 80% van de interim managers die daar actief zijn, geven aan in opdracht te zijn ten tijde van het onderzoek.

De functies die zij invullen, zijn vooral die van project-/programmamanager, functioneel manager en algemeen manager.

Vraagverwachting
De verwachtingen over de vraag naar interim management laten dit jaar een trendbreuk zien. Voor het eerst is het aantal interim managers dat een daling van de vraag verwacht (34%), groter dan het aantal dat een stijging verwacht (26%). Wanneer we inzoomen op de sectoren, springen er twee uit: overheid en zorg. Het aantal interim managers dat een stijging van de vraag verwacht, is hoger dan het aantal dat een daling verwacht.

vraagverwachting | Schaekel & Partners

De vraag naar change- en crisismanagement neem toe, verwachten de respondenten. Meer dan de vraag naar overbruggingsmanagement en project-/programmamanagement.

Acquisitie
Het persoonlijke netwerk is evenals in vorige onderzoeken het belangrijkste kanaal om opdrachten te verwerven. 59% van de respondenten geeft dit aan. Ook intermediairs zijn relevant voor acquisitie, aldus 30% van de bevraagden. Sectoraal zijn verschillen te zien. Het intermediair scoort bij interim managers uit de overheid hoger als acquisitiekanaal dan het persoonlijke netwerk. Ook noemen interim managers uit de overheid marktplaatsen als acquisitiekanaal, waar deze andere sectoren nauwelijks genoemd worden.

Gemiddeld hebben de respondenten het afgelopen halfjaar 6 uur per week besteed aan acquisitie. In vergelijking met een jaar geleden zien wij een toename van 1,5 uur.

Hoe lang is de periode totdat een interim manager een nieuwe opdracht heeft? Het duurt gemiddeld 8,5 week totdat een nieuwe opdracht is verworven. Ook hier een trendbreuk: vanaf 2016 zagen wij de periode tussen twee opdrachten steeds korter worden. In het huidige onderzoek is sprake van een stijging van 1,5 week ten opzichte van 2019.
Een nieuwe opdracht binnen 4 weken? 30% van de respondenten geeft dit aan. Wanneer we naar de sectoren kijken, dan scoren zorg en utilities hoog (38% van de respondenten uit deze sectoren geeft aan binnen 4 weken een nieuwe opdracht te starten).

Wordt een interim manager benaderd voor een opdracht of moet deze eigen acquisitie plegen? 65% van de respondenten geeft aan zijn of haar opdrachten met name door eigen acquisitie te hebben geworven.

Tarifering
Het gemiddelde uurtarief bedraagt € 120,- exclusief btw. De sectoren laten onderling verschillen zien. De hoogste uurtarieven zijn gemeten in de financiële sector en industrie. Tarieven lager dan het gemiddelde vinden we in de zorg, overheid en utilities.

Wanneer we een analyse van leeftijd versus tarief maken, zien we evenals een jaar geleden een stijging van het uurtarief van jongere interim managers (35-44 jaar). Het onderzoek toont een gemiddeld uurtarief van € 128,- voor deze groep.

Hoe gaan de tarieven zich het komende halfjaar ontwikkelen? De meerderheid van de respondenten (65%) verwacht nauwelijks wijzigingen. 15% verwacht dat de tarieven zullen stijgen tegenover 20% die een tariefdaling verwacht. Het aantal interim managers dat een tariefdaling verwacht, ligt voor het eerst sinds 2014 hoger dan het aantal dat een stijging van de tarieven verwacht.

Wanneer we kijken naar beloningsvormen, blijft een vast uurtarief het meest gebruikt. 80% van de respondenten geeft dit aan. In de sectoren utilities en industrie worden ook andere beloningsvormen gebruikt zoals een vaste maandvergoeding en/of een vast uurtarief c.q. maandvergoeding met resultaatfee. Het uurtarief blijft ook in deze sectoren de boventoon voeren.

Opdrachtduur
De gemiddelde opdrachtduur bedraagt in dit onderzoek 14,3 maanden. Hier zien wij een toename van 1,5 maand ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde opdrachtduur zien wij gedurende eerdere onderzoeken nagenoeg ieder jaar toenemen.

De respondenten besteedden gemiddeld 4 dagen per week aan hun opdracht(en).

Interim of vast
Jaarlijks stellen wij de vraag of interim managers een vast dienstverband overwegen wanneer dit op hun pad komt. De respons: de helft blijft zelfstandig, de andere helft zal een dienstverband overwegen. Respondenten uit de zorg geven het meest aan zelfstandig te blijven (58%).

De tevredenheid over het bestaan als interim manager, als zelfstandige, is gedurende de onderzoeken constant (rapportcijfer 7,9).

Covid
Tot slot: de invloed van de Covid-maatregelen. 55% van de respondenten verwacht een omzetdaling als gevolg daarvan. 37% van hen verwacht een omzetdaling tot 25%. 18% van de respondenten verwacht een omzetdaling van meer dan 25%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Interim Index 2023

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van 2023 zijn beschikbaar.